Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ    - ܚܒܝܒ ܡܘܣܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ 

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ


ܡ݄ܢ̱ ܝܰܘܡܶܗ ܕܝܰܘܡܰܗ ܟ݄ܡܘܰܥܕܰܬ ܠܺܝ ܓ݄ܕܫܳܩܠܰܗ ܠܳܟ̥ ܘ ܠ݄ܐ ܟܫܳܩܠܰܬ ܠܺܝ

ܡ݄ܢ̱ ܝܰܘܡܶܗ ܕܝܰܘܡܰܗ ܟ݄ܡܘܰܥܕܰܬ ܠܺܝ ܓ݄ܕܫܳܩܠܰܗ ܠܳܟ̥ ܘ ܠ݄ܐ ܟܫܳܩܠܰܬ ܠܺܝ


ܡܰܫܦ̊ܰܥ ܠܺܝ ܐ݄ܫ݁ܢܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܶܐ ܡܰܪܚ݄ܡܰܬ ܠܶܒܺܝ ܘܳܐܬ̥ܰܬ ܠܺܝ

ܪܳܚܘ̇ܡܬܳܐ ܡ݄ܢ̱ ܚܙܶܐ ܠܰܟ̥ ܐܶܒܺܝ ܦܳܬ̥ܳܐ ܚܠܺܝܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܟܳܗ̄ܒܰܬ ܠܺܝ

ܟܙܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܢܳܫܳܐ ܡܠ݄ܟ̥ ܠܶܗ ܠܶܒ݄ܟ̥، ܠܶܒ݄ܟ̥ ܡܶܩ݄ܕ̱ܡܡܶܢܶܝ ܡ݄ܕ ܠܺܝ

ܘܠܶܒ݄ܟ̥ ܡܶܩ݄ܕ̱ܡ ܡܶܢܶܝ ܡ݄ܕ ܠܺܝ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܘܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ 

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܘܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ


ܡܰܪܚ݄ܩ ܠܳܟ̥ ܠܺܝ ܡܰܢ̱ ܡܳܪ̈ܰܝܕ̥ܺܝ ܘܟܰܠܝܳܐ ܐܺܝܕܺܝ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܥܒ̥ܳܕܰܝܕܺܝ

ܡܰܪܚ݄ܩ ܠܳܟ̥ ܠܺܝ ܡܰܢ̱ ܡܳܪ̈ܰܝܕ̥ܺܝ ܘܟܰܠܝܳܐ ܐܺܝܕܺܝ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ  ܥܒ̥ܳܕܰܝܕܺܝ


ܐܰܡܛܺܝ ܠܒܳܠ݄ܟ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܦ݄̊ܥ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܣّܰܬ̈ܶܐ  ܕܽܗ̄ܘ ܟܰܪܡܰܝܕܺܝ

ܐܰܡܛܺܝ ܠܒܳܠ݄ܟ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܰܦ݄̊ܥ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܣّܰܬ̈ܶܐ ܕܽܗ̄ܘ ܟܰܪܡܰܝܕܺܝ


ܕܰܒ̥ܫܳܐ ܡ݄ܢ̱ ܣܰܦ̊ܳܘ̈ܬ̥݄ܟ̥ ܢܳܛܰܦ ܗ̄ܘܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܒܰܝܕܰܢ ܐ݄ܡܰܠ̱ܠܰܬ ܗ̄ܘܳܐ

ܗܰܬ ܠܶܒܺܝ ܗܰܬ ܒܺܗ̄ܝ ܒܪܺܝܬ̥ܰܬ̥ܶܐ ܗܰܘܟ̥ܰܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠ݄ܐ̱ܢܳܐ ܐ݄ܡّܰܪ̄ܬ ܗ̄ܘܳܐ

ܗܰܘܟ̥ܰܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܠ݄ܐ̱ܢܳܐ ܐ݄ܡّܰܪ̄ܬ ܗ̄ܘܳܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܘܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ 

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܰܝ̱ܬ ܠܶܗ ܚܰܒ̥ܪܳܐ ܠܡܳܪܬܶܗ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܶܐ ܘܙܰܗܽܘܪ̈ܶܐ


ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܫّܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ

ܐܳܘ ܛܰܝܪܳܐ ܕܺܗ̄ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܫܡܰܥ ܠܺܝ ܘܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܕܠܶܒܺܝ  ܚܘ̇ܪ ܠܺܝ

ܐܳܘ ܛܰܝܪܳܐ ܕܺܗ̄ܝ ܫܡܰܝܳܐ ܫܡܰܥ ܠܺܝ ܘܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܕܠܶܒܺܝ  ܚܘ̇ܪ ܠܺܝ

ܡ݄ܢ̱ ܚܠܳܦܺܝ ܚܙܰܝ ܡ݄ܢ ܗܰܘܺܝ ܒܰܗ ܘ݄ܙܡܰܪ ܠܰܗ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܘ ܐܡܰܪ ܠܺܝ 

ܡ݄ܢ̱ ܚܠܳܦܺܝ ܚܙܰܝ ܡ݄ܢ ܗܰܘܺܝ ܒܰܗ ܘ݄ܙܡܰܪ ܠܰܗ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܘ ܐܡܰܪ ܠܺܝ 

ܡ݄ܢ̱ ܚܝܰܪܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܗ ܓܕ݄ܕܥܰܬ ܠܰܗ ܡ݄ܢ̱ ܠܶܒܰܗ ܗ̄ܽܘ ܝܰܩܺܝܕܳܐ ܓܡܰܫܪܰܬ ܠܰܗ

ܘܺܗ̄ܝ ܢܰܩܠܰܐ ܕ݄ܡܫܰܕܪܳܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܘܫܰܝ̈ܢܶܐ  ܕܗ̄ܒܰܬ ܠܰܗ

ܪ̈ܶܒܽܘ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܘܫܰܝ̈ܢܶܐ ܕܗ̄ܒܰܬ ܠܰܗ


Rate now