Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

Get ready to jingle all the way with our merry and bright video, designed to make this Christmas season extra special for your little ones. Dont miss out on the magical moments of laughter, joy, and the spirit of giving as we come together to wish you and your family a Merry Christmas!

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܟܲܕ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ

ܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܘܲܚ ܡܸܢܘܼܟܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܫܠܵܡܵܐ

ܦܲܪܦܘܿܠܹܐ ܝܘܲܚ ܕܒܝܼܘܼܟܼ ܗܵܘܹܐ ܠܲܢ ܣܲܗܡܵܐ

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܥܹܐܕܵܘܟܼܘܿܢ ܗܵܘܹܐ ܒܪܝܼܟܼܵܐ

ܟܲܕ ܒܪܹܐ ܠܹܗ ܡܫܝܼܚܵܐ

ܗܘܹܐ ܠܘܼܟܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܕܗܵܘ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ

ܘܥܲܝܢܵܐ ܕܲܟܫܵܗܪܵܐ ܘܢܵܛܪܵܐ ܚܲܝܲܝ̈ܢ

cedo brikho cal kulkhu

cedo brikho cal kulkhu

cedo brikho cal kulkhu

mtawlid msheeḥo

kebceena d saymit

cal ei arco shlomo

w mṣaleena d howat moro lu culmo

cedo brikho cal kulkhu

cedo brikho cal kulkhu

cedo brikho cal kulkhu

mtawlid Msheeḥo

hawatlan sabro lu ferqonydan

w cayno d koshehro

w nuṭro ḥayaydan

Rate now