Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ݂ܒܳܐ - ܚܒܝܒ ܡܘܣܐ


ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ݂ܒܳܐ

ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ݂ܒܳܐ؛ ܚܰܒܺܝ݂ܒܳܐ

ܠܰܐܝܟܳܐ ܓܕ݄ܐܙّܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ݂ܒܳܐ ؟

ܠܡܽܘܢܶܐ ܓܕ݄ܐܙّܳܟ̥ ܡܶܢ̱ ܣܺܝܕܺܝ݂ ܘ݄ܟܛܳܪܰܬ ܠܺܝ݂ ܕܠܳܐ ܠܶܒܳܐ؟


ܛܠܰܡܬ̥ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܳܐܟ̥ܠܺܝ݂ܢܰܐ

ܟܡܰܟܦܝܳܐ ܠܰܬܪܶܝܬܰܝܢܰܐ

ܠܳܐ ܠܳܐ ܠ݄ܐ ܐܙّܳܟ̥ ܘܛܳܪܰܬ ܠܺܝ݂ 

ܛܪܰܝ ܡܺܝ݂ ܚܽܘܒܳܐ ܕܣܰܒ̥ܥܺܝ݂ܢܰܐ


ܫܓ̥ܰܠ ܒܰܟّܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬ̥ܳܐ

ܘܰܐܟ̥ܘܽܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܺܗ̄ܝ݂ ܕܰܥܬ̥ܳܐ

ܠ݄ܐ ܐܙّܳܟ̥ ܠܕܘܽܟܬ̥ܳܐ ܘܚ݄ܢܩܰܬ ܠܺܝ݂

ܒܰܕّܰܡ̈ܥܶܐ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ

ܒܰܕّܰܡ̈ܥܶܐ ܕܰܥّܰܝ̈ܢܳܬ̥ܳܐ 


ܥܰܠ ܗ̄ܝ݂ܺ ܥܰܝܢܳܐ ܟܝ݄ܬܒ̥ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ

ܘܒܽܗ̄ܘ ܕܰܪܒܰܝܕܳܟ̥ ܚܰܝܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ

ܠܡ݄ܢ ܓܕ݄ܐܙّܳܟ̥ ܘܛܳܪܰܬ ܠܺܝ݂

ܘܒܺܗ̄ܝ݂ ܚܽܘܒܰܝܕܳܟ̥ ܝ݄ܩܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ

ܟܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܠܶܒܺܝ݂ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܐ

ܘ݄ܦܪ݄ܫ ܠܳܟ̥ ܠܝ݂ܺ ܡܰܢ̱ ܪ̈ܰܚܡܶܐ

ܘܠܰܝ̱ܬ ܢܳܫܳـܐ ܕ݄ܡܒܰܝܰܐ ܠܺܝ݂

ܡܰܪܚ݄ܡ ܐܰܥܠܺܝ݂ ܗ̄ܽܘ ܪܽܘܚܩܳـܐ 


ܬܳܟ̥ ܪܳܩـܕܺܝ݂ܢܰـܐ ܥܰܠ ܗ̄ܰܛّܽܘܪ̈ܶܐ

ܘܕܳܡܟ̥ܺܝ݂ܢܰܐ ܒܰܝܢ ܗ̄ܰܡܥܰـܪ̈ܶܐ

ܫܡܰܥ ܡܶܢܺܝ݂ ܘܠܳܐ ܛܳܪܰܬ ܠܺܝ݂

ܬܳܟ̥ ܚܳـܝܺـܝ݂ܢܰـܐ ܐܟ̥ ܕܰܛّܰܝـܪ̈ܶܐ

ܬܳܟ̥ ܚܳـܝܺـܝ݂ܢܰـܐ ܐܟ̥ ܕܰܛّܰܝـܪ̈ܶܐ

Rate now