Recent Videos
We Three Kings /
We Three Kings /
More Videos

Xamri 

ܩܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܗܘܿܡܹܐ -  ܚܲܡܪܝܼܩܝܬܝܼܒܼܵܐ ܝܘܸܢ ܫܬܵܝܵܐ ܚܲܡܪܝܼ، ܚܲܡܪܝܼ ܕܒܼܝܼܩܵܐ ܒܓܵܢܝܼ܂ 

ܩܒܸܙܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܙܡܝܼܖ̈ܝܵܬܵܐ، ܪܵܘܹܐ ܝܠܵܗܿ ܘܕܝܼܘܵܢܝܼ܂ 


ܩܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܥܵܒܼܪܵܢܬܵܐ، ܠܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܵܝܫܵܢܬܵܐ܂ 

ܩܫܒܼܘܿܩ ܚܵܝܹܝܚ ܒܚܲܕܘܼܬܵܐ، ܗܲܠ ܕܓܵܢܒܼܵܐ ܠܲܢ ܫܸܢܬܵܐ܂ 


ܩܡܲܪܝܸܡܘܿܢ ܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ، ܫܵܬܹܝܚ ܫܲܪܹܝܚ ܙܡܵܪܵܐ܂ 

ܩܪܵܩܕܲܚ ܪܸܩܕܵܐ ܕܓܵܢܲܢ܃ ܦܹܕܵܐ، ܕܸܠܡܵܐ ܘܫܲܪܵܐ܂ 

ܩܫܠܵܡܝܼ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܼܪܵܐ، ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܫܬܵܝܵܐ܂ 

ܩܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܠܵܐ ܦܵܪܫܵܐ، ܨܲܠܝܼܠܵܐ ܡܪܵܘܵܝܵܐ܂ 


ܩܫܸܢܹ̈ܐܓ̰ܲܠܕܹܐ ܥܒܼܸܪܠܗܘܿܢ، ܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܕܡܲܕܥܸܪܠܗܘܿܢ܂ 

ܩܐܲܚܟ̰ܝܼ ܟܵܣܵܐ ܕܚܲܡܪܝܼ ܘܐܵܢܝ݇ ܕܘܼܟܼܖ̈ܘܿܢܝܹܐ ܦܝܼܫܠܗܘܿܢ܂ 

ܩܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܢܵܘܪܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܓܲܫܸܩ ܒܝܼܘܿܗܿ ܚܙܝܼ ܠܵܗܿ܂ 

ܩܚܸܕܝܵܐ ܝܘܸܬ ܚܕܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܚܲܫܵܢܵܐ ܝܘܸܬ ܚܲܫܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ܂ 


Rate now