Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ – ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܒܚܩܠܝ ܩܝܢܐ، ܒܝܬܢ ܥܬܝܩܐ ܒܢܝܐ ܡܛܝܢܐ

ܠܚܡܝ ܦܝܝܐ ܓܘ ܬܢܘܪܐ، ܛܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܦܪܝ ܫܡܝܢܐ

ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܒܚܩܠܝ ܩܝܢܐ، ܒܝܬܢ ܥܬܝܩܐ ܒܢܝܐ ܡܛܝܢܐ

ܠܚܡܝ ܦܝܝܐ ܓܘ ܬܢܘܪܐ، ܛܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܦܪܝ ܫܡܝܢܐ 


ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ 

ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ 


ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܟܘܕܝܘܡ ܚܕܝܐ، ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗܘܢ ܪܕܝܐ

ܐܘܢ ܒܝܬܝ ܐܘܢ ܒܢܝ، ܡܝܘܡܐ ܕܫܒ݂ܩܠܝܼ ܠܒܝ ܩܛܝܥ݇ܐ

ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܟܘܕܝܘܡ ܚܕܝܐ، ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗܘܢ ܪܕܝܐ

ܐܘܢ ܒܝܬܝ ܐܘܢ ܒܢܝ، ܡܝܘܡܐ ܕܫܒ݂ܩܠܝܼ ܠܒܝ ܩܛܝܥ݇ܐ


ܐܬܐ ܕܐܘܡܬܝ ܟܡܐܝܠܗ ܦܨܝܚܬܐ، ܒܝ ܬܠܬ݇ܐ ܓܘܢܘ̈ܗ̇ ܠܨܕܪܝ ܕܡܝܟ̣ܬܐ

ܗܝ ܒܢܦ̮ܫܐ ܒܝܘܡ ܡܘܠܕܘܗ̇، ܩܐ ܟܘܠܝܢܝ ܗܘܝܐ ܒܪܝܟ݂ܬܐ

ܐܬܐ ܕܐܘܡܬܝ ܟܡܐܝܠܗ ܦܨܝܚܬܐ، ܒܝ ܬܠܬ݇ܐ ܓܘܢܘ̈ܗ̇ ܠܨܕܪܝ ܕܡܝܟ̣ܬܐ

ܗܝ ܒܢܦ̮ܫܐ ܒܝܘܡ ܡܘܠܕܘܗ̇، ܩܐ ܟܘܠܝܢܝ ܗܘܝܐ ܒܪܝܟ݂ܬܐ


ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ 

ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ


 ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܟܘܕܝܘܡ ܚܕܝܐ، ܒܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܗܘܢ ܪܕܝܐ

ܐܘܢ ܒܝܬܝ ܐܘܢ ܒܢܝ، ܡܝܘܡܐ ܕܫܒ݂ܩܠܝܼ ܠܒܝ ܩܛܝܥ݇ܐ

ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܒܚܩܠܝ ܩܝܢܐ، ܒܝܬܢ ܥܬܝܩܐ ܒܢܝܐ ܡܛܝܢܐ

ܠܚܡܝ ܦܝܝܐ ܓܘ ܬܢܘܪܐ، ܛܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܦܪܝ ܫܡܝܢܐ 


ܐܗܐܝܠܗ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ، ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ

ܐܗܐܝܠܗ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ، ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ

ܕܡܡܢ ܚܬܝܪܝܠܗ ܠܒܢܦ̮ܫܐ، ܟܠܢ ܩܐ ܐܘܡܬܢ ܕܒ݂ܝܚ ܢܦ̮ܫܐ

ܐܗܐܝܠܗ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ، ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܪܝ ܐܗܐܝܠܗ


ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ 

ܪܥܘܫ ܡܢ ܫܢܬܐ ܪܥܘܫ ܝܐ ܐܘܡܬܐ، ܪܥܘܫ ܓ̰ܘܢܩܐ ܥܕܢܐ ܩܘܪܒܢܬܐ

ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܓ̰ܘܪܐܬ ܪܡܬܐ، ܦܪܕܠܗ̇ ܫܢܬܢ ܗܝ ܝܩܘܪܬܐ


ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܒܚܩܠܝ ܩܝܢܐ، ܒܝܬܢ ܥܬܝܩܐ ܒܢܝܐ ܡܛܝܢܐ

ܠܚܡܝ ܦܝܝܐ ܓܘ ܬܢܘܪܐ، ܛܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܦܪܝ ܫܡܝܢܐ

ܒܪܥܫܢ ܡܫܢܬܝ ܒܚܩܠܝ ܩܝܢܐ، ܒܝܬܢ ܥܬܝܩܐ ܒܢܝܐ ܡܛܝܢܐ

ܠܚܡܝ ܦܝܝܐ ܓܘ ܬܢܘܪܐ، ܛܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܦܪܝ ܫܡܝܢܐ 
Rate now