Recent Videos
We Three Kings /
We Three Kings /
More Videos

Xaṣade

ܐܝܒ݂ܢ ܐܓܣܝ  - ܚܲܨܵܕ̈ܐ 


ܩܚܲܨܵܕܹ̈ܐ ܩܘܼܡܘܿܢ، ܚܸܨܕܲܢ ܚܵܨܕܲܚ ܠܹܗ، 

ܩܥ݇ܕܵܢܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܢܝܼܪܲܢ ܫܵܡܛܲܚ ܠܹܗ܂ 

ܩܗܵܐ ܥܲܦܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ، ܐܲܢܹܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ، 

ܩܐܲܢܹܐ ܩܲܨܖܹ̈ܐ ܐܵܦ، ܐܲܢܹܐ ܟܲܖ̈ܡܵܢܹܐ܂ 

ܩܕܡܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܟܲܕ، ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܕܝܼܲܢ، 

ܩܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܣܲܗܡܲܢ، ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܕܝܼܲܢ܂ 

ܩܡܼܢ ܚܸܛܹ̈ܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ݂ ܪܹܝܚܹܗ ܒܝܼܕܵܥܘܼܗ ܝܘܲܚ، 

ܩܚܸܨܕܵܐ ܕܐ݇ܚܹܖ̈݇ܢܹܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕܪܵܝܘܼܗ ܝܘܲܚ܂ 


ܩܒܸܕܪܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܩܵܠܹ̈ܐ، ܦܘܼܡܲܢ ܨܸܗܝܵܐ ܝܠܹܗ، 

ܩܡܼܢ ܟ̰ܲܪܟ̰ܲܖ̈ܝܵܬܲܢ، ܩܵܠܲܢ ܫܝܼܥܵܐ ܝܠܹܗ܂ 

ܩܢܵܬܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܬܵܢܵܐ، 

ܩܬܲܖ̈ܥܵܢܲܝܗܝ، ܠܸܒܲܝܗܝ ܬܲܪܒܵܢܵܐ܂ 

ܩܡܼܢ ܕܸܦܢܲܝܗܝ ܥܒܼܵܪܵܐ ܝܘܲܚ، ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܝܼܕܵܥܲܢ، 

ܩܐܲܝܟܼ ܕܐܸܢ ܛܒܝܼܥܹ̈ܐ ܝܘܲܚ، ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܒܸܚܙܵܝܲܢ܂

ܩܐܲܚܢܲܢ ܒܸܓ̰ܗܵܝܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܚܝܵܝܵܐ، 

ܩܐܲܚܢܲܢ ܝܘܲܚ ܒܠܵܝܵܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܚܕܵܝܵܐ܂ 


ܩܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܒܗܵܘܹܐ، ܗܵܘ ܒܵܒܲܢ ܣܵܒܼܵܐ، 

ܩܒܸܙܪܵܥܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ، ܒܘܼܠܵܠܹ̈ܗ ܕܲܗܒܼܵܐ܂ 

ܩܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܒܗܵܘܹܐ، ܥܲܠܲܢ ܒܸܣܦܵܪܵܐ، 

ܩܐܝܼܕܵܬ̈ܘܼܗ ܦܩܝܼܥܹ̈ܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܒܸܚܦܵܪܵܐ܂ 

ܩܗܲܠ ܐܝܼܡܲܢ ܒܗܵܘܝܵܐ، ܡܼܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܬ݇ܫܘܝܼܬܲܢ، 

ܩܐܝܼܡܲܢ ܒܸܕ ܫܵܪܝܵܐ، ܫܸܫܠܬܵܐ ܡܐܝܼܕܲܢ܂ 

ܩܒܸܕ ܡܲܩܘܸܚܲܚ ܗܲܠ، ܢܵܦܲܣ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، 

ܩܟܡܵܐ ܕܢܵܦܠܲܚ ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇، ܒܪܵܚܛܲܚ ܡܫܲܪܲܝܬܵܐ܂ 

ܩܚܲܨܵܕܹ̈ܐ ܩܘܼܡܘܿܢ، ܚܸܨܕܲܢ ܚܵܨܕܲܚ ܠܹܗ، 

ܩܥ݇ܕܵܢܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܢܝܼܪܲܢ ܫܵܡܛܲܚ ܠܹܗ܂

ܩܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܩܘܼܡܘܿܢ، ܡܲܓܠܲܢ ܫܵܩܠܲܚ ܠܹܗ، 

ܩܥ݇ܕܵܢܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ، ܩܵܠܲܢ ܡܲܪܡܲܚ ܠܹܗ܂ 


Rate now