Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ - ܢܝܢܝܒ ܠܚܕܘ


ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝܥܺܝ، ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝܥܺܝ

ܐܶܢܳܐ ܘܗܰܬ ܓ݄ܕܦܰܝܫܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

``ܬܪܶܝ ܠܶܒ̈ܶܐ ܒ݄ܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ 

ܠܕܰܥܬܺܝܕ ܫܰܦܺܝܪ ܡܣܰܟܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܩܽܘܡܽܘ، ܩܽܘܡܽܘ ܕ݄ܐܙّܰܢܳܐ، 

ܠܰܗ̄ܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬ̥ܶܐ ܕܰܒ̥ܪܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܬܳܟ̥ܽܘ، ܬܳܟ̥ܽܘ ܚܰܒ̥ܪ̈ܳܢܶܐ،

ܚ̈ܶܛܶܐ ܘ݄ܣܥܳܪ̈ܶܐ ܙ݄ܪܥܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܐܰܚܢܰܐ ܘܗܰܬܽܘ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ

ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܡܽܗ̄ܘ ܙܰܪܥܰܝܕܰܢ ܗ̄ܽܘ ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ، 

ܠܽܗ̄ܘ ܙܺܝܙܳܢܳܐ ܟܳܫܦܺܝܢܰܐ ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܽܗ̄ܘ ܚܨܳܕܳܐ ܝܳܐ، 

ܓܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܓܣܰܝܡܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܠܰܫّܰܠ̈ܶܐ ܓ݄ܕܡܳܠܺܝܢܰܐ  

ܘܠܰܗ̄ܢ ܐܰܕܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܓܢ݄ܩܠܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܡܛܰܝܽܘ، ܡܛܰܝܽܘ ܗ̄ܰܡّܰܠ̈ܚܳܝܶܐ، 

ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܓ݄ܡܕܰܪܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܡܶܩ݄ܕ̥̱ܡ ܕܩܳܠܒܳܐ ܗ̄ܺܝ ܗܰܘܰܐ، 

ܕܥܶܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܟܪܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܚܰܢܢܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܝܳܐ ܗ̄ܺܝ ܩܰܩܒ̥ܳܐ،

ܕܟܺܝܣܳܐ ܕܒ݄ܪܓ̥ܶܠ ܕܫܳܠܩܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ.

ܠܽܗ̄ܘ ܓܰܪܣܳܐ ܓ݄ܕܕܰܝܩܺܝܢܰܐ

ܘܠܰܡܙܺܝ̈ܕܶܐ ܓ݄ܕܡܳܠܺܝܢܰܐ، ܠܶܝ، ܠܶܝ  

 

ܐܫܢܝ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝܥܺܝ، ܐܫܢܝ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝܥܺܝ

Rate now