Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

Get ready to jingle all the way with our merry and bright video, designed to make this Christmas season extra special for your little ones. Dont miss out on the magical moments of laughter, joy, and the spirit of giving as we come together to wish you and your family a Merry Christmas!

ܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܡܬܰܘܠ݄ܕ ܡܫܺܝܚܳܐ!

ܟ݄ܐܒܥܺܝܢܰܐ ܕܣܰܝܡܰܬ ܥܰܠ ܗ̄ܺܝ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ

ܘ݄ܡܨܰܠܺܝܢܰܐ ܕܳܗ̄ܘܰܬ ܡܳܪܳܐ ܠܽܗ̄ܘ ܥܳܠܡܳܐ

ܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܝܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܡܥܶܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܟ̥ܽܘ

ܡܬܰܘܠ݄ܕ ܡܫܺܝܚܳܐ!

ܗܰܘܰܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܠܽܗ̄ܘ ܦܽܘܪܩܳܢܰܝܕ̥ܰܢ ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܟܳܫܳܗܪܳܐ ܘܢܳܛܪܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝܕ̥ܰܢ

Edokhon hawe brikha

Edokhon hawe brikha

Edokhon hawe brikha

Kad brele mshikha

biTlabewakh minookh al ara shlama

Parpolewakh dbiyookh hawelan sama

Edokhon hawe brikha

Edokhon hawe brikha

Edokhon hawe brikha

Kad brele mshikha

Welookh sawra ldo poorqanan

Wayna dikshahra wnaTra khayan

Rate now