Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

ܒܰܐܣܟܰܐܠ - ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ

ܡܰܢܝܳܐ، ܕܐܡ݄ܪ ܗ̄ܘܰܝ ܠܰܗ ܓܪ݄ܚܡܰܠّܳܟ̥،

ܠ݄ܐ ܓܕ݄ܡܟ̥ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܠّܰܠ̈ܝܶܐ

ܡܰܢܝܳܐ، ܕ݄ܥܨ݄ܪ ܗ̄ܘܰܝ ܠܰܗ ܚܰܡܪܳܐ

ܡܶܢ̱ ܣܰܦ̊ܳܘ̈ܬ̥ܰܗ ܗ̄ܰܚّܰܠ̈ܝܶܐ

ܘܡܰܫܬܶܐ ܠܰܗ ܠܺܝ ܠܩܶܕ̥ܰܡܬܳܐ 

ܘܰܟّܳܣ̈ܶܐ ܗܰܘ݄ܢ ܟ̥ܰܠ̈ܝܶܐ 

ܘܽܐܘܥܕܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠّܰܠ̈ܝܶܐ.


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܗ̄ܝ ܚܠܺܝܬ̥ܰܝܕܺܝ.

ܗ̄ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܽܗ̄ܘ ܩܠܺܝܕ̥ܳܐ ܕܠܶܒܰܝܕܺܝ.

ܡܣܰܟܰܪ ܠܺܝ ܗ̄ܽܘ ܗܰܘܢܰܝܕܺܝ، ܡܣܰܟܰܪ ܠܰܗ ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ.

ܘܗܺܝّܰܗ، ܕܗܽܒ̥ ܠܰܗ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ، ܕܡܰܗ̄ܠܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܕܰܪܒܰܝܕܺܝ.


ܠܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ، ܠܡܰܢ ܡܰܫܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ݂،

ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܳܐ ܠܰܝ̱ܬ ܝܳܐ ܒܕܰܝܢܳܐ 

ܡܙܰܒܰܢ ܗ̄ܘܰܝ ܠܰܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܥܽܘܡܪܺܝ، ܘܰܐܙّܰܗ ܝܳܐ ܒܕܰܪܒܳܐ ܚܪܶܢܳܐ.

ܘܐܶܢܳܐ ܕܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܠܰܗ ܫܰܚܢܬ̥ܳܐ

ܒܰܝّܰܘ̈ܡܳܬ̥ܶܐ ܕܽܗ̄ܘ ܩܽܘܪܳܐ،

ܐܰܗ، ܡ݄ܐ ܣ݄ܡ ܠܰܗ ܒܽܗ̄ܘ ܠܶܒܰܢܳܐ


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܗ̄ܝ ܚܠܺܝܬ̥ܰܝܕܺܝ.

ܗ̄ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܽܗ̄ܘ ܩܠܺܝܕ̥ܳܐ ܕܠܶܒܰܝܕܺܝ.

ܡܣܰܟܰܪ ܠܺܝ ܗ̄ܽܘ ܗܰܘܢܰܝܕܺܝ، ܡܣܰܟܰܪ ܠܰܗ ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ.

ܘܗܺܝّܰܗ، ܕܗܽܒ̥ ܠܰܗ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ، ܕܡܰܗ̄ܠܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܕܰܪܒܰܝܕܺܝ.


ܠܺܗ̄ܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ 

ܙܡ݄ܪܬܳܐ ܚܠܺܝܬ̥ܳܐ ܟܡ݄ܙܡܳܪܳܐ 

ܒܰܫّܰܠ̈ܒ̥ܳܢܶܐ ܕܽܗ̄ܘ ܐܰܬ̥ܪܰܝܕܰܢ، ܬܰܡܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ 

ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܒܰܗ، ܕܟܳܕ݄ܡܝܳܐ 

ܠܽܗ̄ܘ ܪܒܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܪܩܳܢܳܐ 

 ܐܰܗ، ܡ݄ܐ ܣ݄ܡ ܠܰܗ ܒܽܗ̄ܘ ܠܶܒܰܢܳܐ؟ 


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܗ̄ܝ ܚܠܺܝܬ̥ܰܝܕܺܝ.

ܗ̄ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܽܗ̄ܘ ܩܠܺܝܕ̥ܳܐ ܕܠܶܒܰܝܕܺܝ.

ܡܣܰܟܰܪ ܠܺܝ ܗ̄ܽܘ ܗܰܘܢܰܝܕܺܝ، ܡܣܰܟܰܪ ܠܰܗ ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ.

ܘܗܺܝّܰܗ، ܕܗܽܒ̥ ܠܰܗ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ، ܕܡܰܗ̄ܠܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܕܰܪܒܰܝܕܺܝ.


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ،

ܠܶܒܺܝ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܟ݄ܐܡّܳܪ̄ܐ ܠܺܝ ܛܰܥܝܳܐ ܠܺܝ.


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܗ̄ܝ ܚܠܺܝܬ̥ܰܝܕܺܝ.

ܗ̄ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܽܗ̄ܘ ܩܠܺܝܕ̥ܳܐ ܕܠܶܒܰܝܕܺܝ.

ܡܣܰܟܰܪ ܠܺܝ ܗ̄ܽܘ ܗܰܘܢܰܝܕܺܝ، ܡܣܰܟܰܪ ܠܰܗ ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ.

ܘܗܺܝّܰܗ، ܕܗܽܒ̥ ܠܰܗ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ، ܕܡܰܗ̄ܠܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܕܰܪܒܰܝܕܺܝ.


ܐܳܘ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ، ܐܡܰܪܽܘ ܠܺܝ، ܡ݄ܐ ܓܣܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܗ̄ܝ ܚܠܺܝܬ̥ܰܝܕܺܝ.

ܗ̄ܽܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܐܶܠܰܗ ܗܽܒ̥ ܠܺܝ ܘܽܗ̄ܘ ܩܠܺܝܕ̥ܳܐ ܕܠܶܒܰܝܕܺܝ.

ܡܣܰܟܰܪ ܠܺܝ ܗ̄ܽܘ ܗܰܘܢܰܝܕܺܝ، ܡܣܰܟܰܪ ܠܰܗ ܗ̄ܺܝ ܚܽܘܒܰܝܕܺܝ.

ܘܗܺܝّܰܗ، ܕܗܽܒ̥ ܠܰܗ ܠܺܝ ܘܰܥܕܳܐ، ܕܡܰܗ̄ܠܟ̥ܳܐ ܥܰܠ ܗ̄ܽܘ ܕܰܪܒܰܝܕܺܝ.Rate now