Recent Videos
Where is Mom? /
Animal Sounds /
More Videos

Riqda d xuyada

ܪܸܩܕܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ – ܘܠܬܪ ܥܙܝܙ

 

ܝܲܠܹܕ̈݇ܐ ܒܢܵܬܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܝܢܝܼ، ܬܹܐ ܡܘܿܢ ܕܵܥܪܲܚ ܠܐܲܬܪܲܝܢܝܼ،

ܓܵܘ ܕܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܵܬܘܿܪ، ܙܵܡܪܲܚ ܪܵܩܕܲܚ ܫܲܝܚܵܢܝܼ܂

ܓܵܘ ܕܐܵܢܝ݇ ܛܘܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܐܵܬܘܿܪ، ܙܵܡܪܲܚ ܪܵܩܕܲܚ ܫܲܝܚܵܢܝܼ܂

ܬܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝ݇ ܡܵܬܘܵܬܹ̈ܐ، ܚܩܝܼܖܹ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬ̈ܲܝܢܝܼ،

ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܝܼܢܵܐ ܩܸܖ̈ܝܹܐ ܒܫܸܡܲܝܢܝܼ܂

ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ، ܝܼܢܵܐ ܩܸܖ̈ܝܹܐ ܒܫܸܡܲܝܢܝܼ܂

ܕܲܦܢܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܩܘܼܦܪܵܢܲܢ، ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܒܵܢܹܝܚܠܹܗ،

ܩܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ݇ܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ، ܬ݇ܚܘܿܬ ܫܘܼܪܵܐ ܒܡܲܥܒܼܸܪܲܚܠܹܗ܂

ܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܪܢܵܐ ܘܕܲܗܘܿܠܵܐ، ܟܠ ܛܠܝܼܥܵܐ ܒܡܲܪܓܼܸܫܲܚܠܹܗ،

ܒܝܼ ܚܘܼܝܵܕܲܢ ܚܲܝܠܵܢܵܐ، ܕܸܫ̰ܡܸܢܲܢ ܡܲܙܕܸܥܲܚܠܹܗ܂

ܐܲܠܩܘܿܫ ܬܘܿܦܹܐ ܒܸܕܪܵܝܵܐ، ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܒܸܩܪܵܝܵܐ،

ܙܲܓܵܐ ܕܥܘܼܡܖ̈ܵܢܹܐ ܡܚܵܝܵܐ، ܓܵܘ ܬܸܠܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܵܐ܂

ܩܵܠܵܐ ܕܲܨܪܵܚܬܵܐ ܕܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ، ܡܼܢ ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ ܒܹܐ݇ܝܼܬܵܝܵܐ،

ܟܠ ܚܲܕ݇ ܡܲܫܚܘܿܕܹܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ، ܐܵܢܵܐ ܕܸܡܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ܂

 

ܠܸܒܼܢܵܢ ܥܲܡܲܢ ܫܲܪܘܿܟܹܐ، ܒܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܡܲܫܚܘܿܕܹܐ،

ܚܕܝܼܬܵܐ ܦܨܝܼܚܬܵܐ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ، ܒܢܘܿܢ̈ܘܿܗܿ ܥܲܡܲܢ ܚܲܝܘܿܕܹܐ܂

ܚܕܝܼܬܵܐ ܦܨܝܼܚܬܵܐ ܘܒܸܚܙܵܝܵܐ، ܒܢܘܿܢ̈ܘܿܗܿ ܥܲܡܲܢ ܚܲܝܘܿܕܹܐ܂

ܐܲܪܒܥܵܐ ܦܸܢܝܵܬ̈ܵܐ ܕܕܘܼܢܝܹܐ، ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ̈ܲܢ ܬܲܠܡܘܿܕܹܐ،

ܩܵܐ ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܲܢ، ܩܵܘܠܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܚܲܕܘܿܬܹܐ

ܩܵܐ ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܲܢ، ܩܵܘܠܵܐ ܕܝܸܡܵܬ ܚܲܕܘܿܬܹܐ܂

ܫܟܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܕܒܵܪܝܵܢܵܐ، ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܓ̰ܵܡܥܵܢܵܐ،

ܗܝܼܒܼܝܼ ܒܠܸܒܲܢ ܕܵܪܝܵܢܵܐ، ܕܵܥܪܲܚ ܠܐܲܬܪܲܢ ܝܲܟܵܢܵܐ܂

ܡܲܢܫܹܝܚ ܕܲܥܒܼܲܪ ܚܲܫܵܢܵܐ، ܗܵܘ ܟ̰ܠܵܦܲܢ ܡܲܦܫܸܡܵܢܵܐ،

ܟܠܲܢ ܝܼܘܲܚ ܚܕܵܐ ܓܵܢܵܐ، ܒܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܐ ܗܲܝܡܸܢܵܢܵܐ܂

ܠܵܐ ܦܵܪܫܝܼ ܠܲܢ ܥܹܕܬܵܬܹ̈ܐ، ܠܵܐ ܙܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕܡܵܬܘܵܬܹ̈ܐ،

ܟܠܲܢ ܝܼܘܲܚ ܡܚܲܕ݇ ܒܵܒܵܐ ܚܕܵܐ ܝܸܡܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ̈ܵܐ܂

ܚܲܦܪܸܚܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝ݇ ܖ̈ܘܼܡܝܵܬܹܐ، ܬܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܗܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ،

ܒܸܕ ܐܵܡܪܝܼ ܠܲܢ ܡܵܢܝܼ ܝܘܲܚ، ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܢܩܝܼܖܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܼܝܵܬܹ̈ܐ܂

 

ܡܵܪܝ ܙܲܝܥܵܐ ܘܪܲܒܵܢ ܗܘܿܪܡܸܙܕ، ܡܵܪܝ ܒܝܼܫܘܿܥ ܘܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ،

ܒܲܪܘܿܟܼܹܐ ܝܢܵܐ ܠܚܘܼܝܵܕܲܢ، ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܚܵܠܹܨ܂

ܒܲܪܘܿܟܼܹܐ ܝܢܵܐ ܠܚܘܼܝܵܕܲܢ، ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܢ ܚܵܠܹܨ܂

ܟܠܲܢ ܡܐܘܼܕܵܠܹܐ ܒܛܵܠܒܲܚ، ܓܵܘ ܕܗܵܘ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܵܪܝ ܣܲܪܓܝܼܣ،

ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ ܠܵܘܓ̰ܵܢܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ، ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܒܲܠܒܸܨ܂

ܟܵܘܟܻܒܼܵܐ ܠܵܘܓ̰ܵܢܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ، ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܒܲܠܒܸܨ܂

ܒܚܘܼܝܵܕܲܢ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ، ܒܢܹܐ ܠܲܢ ܣܲܕܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ،

ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ، ܩܵܐ ܚܘܼܪܵܪܲܢ ܢܵܛܪܵܢܵܐ܂

ܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܫܵܥܸܫܠܹܗ ܦܵܘܚܵܐ، ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܵܚܹܐ ܙܲܪܒܵܢܵܐ،

ܠܵܐ ܙܹܐ ܒܬܵܠܸܚܠܹܗ ܕܸܩܠܲܬ، ܐܝܼܡܲܢ ܟܢܵܦܹܠ ܒܛܵܘܦܵܢܵܐ܂

ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܢܹܐ ܠܲܢ ܡܕܝܼܢ݇ܬܲܝܢܝܼ، ܓܵܘܘܿܗܿ ܓ̰ܡܸܥܠܗܘܿܢ ܙܲܖ̈ܥܲܝܢܝܼ،

ܐܲܣܵܣ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܒܢܹܐ ܠܲܢ، ܥܲܠ ܟܹܐܦܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܲܝܢܝܼ܂

ܡܸܢ݇ܕܪܹܫ݇ ܙܪܸܩܠܵܗܿ ܫܸܡܫܲܝܢܝܼ، ܥܲܠ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܐܲܬܪܲܝܢܝܼ،

ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܢܲܗܖ̈ܝܼܢ ܒܸܙܡܵܪܵܐ، ܪܩܸܕܠܲܢ ܪܸܩܕܵܐ ܕ ܫܲܝܚܵܢܝܼ

Rate now